CHỦ TỊCH

GS. TS Nguyễn Trần Hiển

PHÓ CHỦ TỊCH

GS. TS Đặng Đức Anh

TS. Nguyễn Văn Bình

TS. Bùi Trọng Chiến

BS. Nguyễn Thanh Dân

GS.TS Đặng Tuấn Đạt

GS.TS Phạm Ngọc Đính

TS. Phan Thu Hương

PGS.TS Trần Ngọc Hữu

GS.TS Nguyễn Công Khẩn

BS Bùi Huy Nhanh

TỔNG THƯ KÝ

GS. TS Đặng Đức Anh