Để đăng ký tham dự Hội nghị, xin vui lòng ấn vào nút bên dưới và điền các thông tin theo yêu cầu vào mẫu đăng ký.

Hạn đăng kí tham dự Hội nghị:

- Đăng kí báo cáo tại hội trường và đang kí bài báo đăng trong số đặc biệt của Tạp chí y học dự phòng - số Hội nghị khoa học đến hết ngày 15/5/2017.
- Thời hạn nộp bản tóm tắt đến hết ngày 30/5/2017.
- Thời gian nộp bản toàn văn đến hết ngày 30/6/2017.